fbpx
 • Nederlands
 • Deutsch
 • English

Wij weten dat een hoge ruwvoerkwaliteit essentieel is voor uw melkveebedrijf.

U wilt uw ruwvoer zo goed mogelijk afstemmen op de behoefte van uw melkkoeien. Ons grondige advies voor het meeste en beste ruwvoer baseren we onder andere op melkvee, wetgeving en regels, uw wensen en onze kennis.

Behoefte aan goed ruwvoer

Onze ervaring leert dat de kwaliteit van het ruwvoer van veehouders divers is. Daarnaast worden melkveebedrijven groter waardoor de behoefte aan kwalitatief goed ruwvoer groter wordt. Deze groeiende vraag zorgt voor stijgende prijzen van ruwvoer waardoor melkveehouders een steeds grotere behoefte hebben aan goed voer met eigen land genereren, en dat in een zo groot mogelijke hoeveelheid.

Grond is uitgangspunt

Binnen voederwinning richten we ons op het optimaal laten presteren van de grond. Daarbij gaan we uit van de behoefte van het gewas.
Door advies te geven over verbetering van de bodemstructuur, gras- en maisrassen als mede advies over de juiste bemesting, maai en oogsttijdstippen, proberen we de kwaliteit van en de hoeveelheid gewonnen ruwvoer te verbeteren. Kortom we willen een optimale kwaliteit en kwantiteit van uw ruwvoer realiseren, wat resulteert in gezondere koeien en lagere voerkosten. Wij richten ons advies onder andere op de volgende thema’s:

 • Bodemstructuur en bodemkwaliteit
 • Samenstellingen gras
 • Bemesting (welke vorm en wanneer?)
 • Maisrassen
 • Kunstmest (welk type?)
 • Maai tijdstip
 • Inkuilen

Hoe werkt het traject voederwinning

De voederwinningsbegeleiding valt samen met de voedingsbegeleiding. Deze twee versterken elkaar. Dit zie je terug in de werkwijze. Voor het voederwinningsadvies werken wij net zoals bij het voedingsadvies met bedrijfsbezoeken. Daarnaast vindt er een actieve ondersteuning plaats vanuit het hoofdkantoor via mailing en online ondersteuning. De bedrijfsbezoeken vallen deels samen met voedingsbezoeken echter worden er jaarlijks twee bezoeken, in het voorjaar en in de winterperiode, gepland voor alleen voederwinning.
We werken gedurende het jaar met een adviescyclus:

1. PLAN

In het voorjaar stellen wij samen met u een landbouwkundig bemestingsplan op. Dit betekent dat we de uitkomsten van de kringloopwijzer van het voorgaande jaar bespreken. Daarnaast stellen we de doelen op voor komend jaar. Uiteraard wordt hier ook de input van voeding gebruikt. Hoeveel en welke kwaliteit voer heeft u nodig voor uw melkvee? Met deze informatie maken we het landbouwkundig bemestingsplan.

2. UITVOEREN

In het voorjaar en de zomer gaat u aan de slag met de bemesting, zaaien, maaien aan de hand van het bemestingsplan. In het voorjaar wordt actief gekeken naar het grasland door middel van graslandscoren.

3. ANALYSEREN

In het najaar krijgen wij alle kuiluitslagen binnen. Deze analyseren en indexeren we. Naar aanleiding hiervan kijken wij waar mogelijke problemen in het rantsoen kunnen optreden. Hier kunnen we proactief naar handelen om tot een optimaal rantsoen te komen met de juiste producten.

4. AFSLUITEN JAAR

Dit staat in het teken van het bijwerken en verwerken van:

 • Mineralenmanagement
 • Mestverwerking
 • Bouwplan
 • AMvB grondgebondenheid
 • Derogatie

Dit alles dient als input voor het opstellen van de kringloopwijzer over het afgelopen jaar.

Meer weten?

Neem contact op met Eelke Sikkema via 0592 - 614 265 of esikkema@vibconsulting.nl