fbpx
  • Nederlands
  • Deutsch
  • English

Blog VIB

Voorbereiding voor een goede eerste snede kuil

vrijdag, 2 april 2021

De meeste (kunst)mest is uitgereden. Nu is het afwachten tot er genoeg gras staat om gemaaid te worden. Maar wanneer is dat?

Het is belangrijk om je er bewust van te zijn dat er voldoende droge stof moet staan, afgestemd op de hoeveelheid mest die op het perceel is uitgereden. Dit komt de kwaliteit van het gras en dus de graskuil ten goede.

Op veel bedrijven wordt er bemest voor een opbrengst tussen 3.500 en 4.500 kg droge stof per hectare. Om te voorkomen dat je te vroeg maait, is het belangrijk om regelmatig te kijken hoe het gras zich ontwikkelt en te weten hoe lang het gras gemiddeld moet zijn om bij de juiste snedezwaarte te maaien.

Even geduld aub
Wanneer het grasland is bemest voor 4 ton droge stofopbrengst, met 180 gram ruw eiwit, is het van belang om  voldoende geduld te bewaren en niet te gaan maaien wanneer het weer wel optimaal is, maar er slechts 3 ton droge stof gras geoogst kan worden. 

Het product dat geoogst wordt kan dan veel ongeschikte stikstofbronnen voor de melkkoeien bevatten. De kans is groot dat het product een hoog gehalte nitraat bevat (70-90 gram nitraat per koe per dag is dodelijk). Daarnaast zal dit gewas meer oplosbare eiwitten bevatten. Deze vorm van stikstof is ballast voor de runderen tijdens de vertering. Het product zal per kilogram droge stof meer ruw eiwit bezitten. Het aandeel ruw eiwit dat de runderen effectief kunnen gebruiken tijdens de vertering daalt.

Verbeter het inkuilproces 
Naast het juiste maaimoment is de manier van inkuilen ook belangrijk voor de realisatie van een goede (eerste) snede kuil. Ga eens voor jezelf na hoe je het afgelopen jaar hebt ingekuild. Wat beviel wel en wat juist niet?
Wat kan je dit jaar verbeteren? Je kunt hierbij denken aan het inkuilproces: hakselen of met de opraapwagen? Maar ook  aan de opzet van de kuil;  was de voersnelheid goed of juist te laag? En kon je de kuil makkelijk goed houden of was er veel sprake van broei en schimmel?

Een goede ruwvoeropslag is belangrijk om verliezen tegen te gaan. Daarom is dit, nu de sleufsilo`s of kuilplaten leeg zijn, hét moment om te kijken of je wat aan de opslag wilt veranderen of verbeteren. 

Neem deze punten in je overweging mee: 

  • Heb je je aan de geadviseerde voersnelheid van minimaal 1 meter per week kunnen houden?
  • Hoeveel ruwvoeropslag heb je? En is dit voldoende of zou je beter de opslag kunnen verlengen?
  • Zijn de wanden van de kuilopslag nog goed en hoog genoeg of wil je juist wanden gaan zetten?

Betere benutting met de juiste voersnelheid
Als uitgangspunt voor de voersnelheid wordt 1 meter per week aangehouden. Als dit minder is, is de voersnelheid te laag en is de kuil gevoeliger voor broei en schimmel. Als er afgelopen periode/jaar niet voldoende voersnelheid was, overweeg dan om lager in te kuilen. Er is dan wel meer ruimte nodig voor de kuil, maar het verliespercentage is lager. Daardoor wordt de benutting van het eigen gewas verbeterd. Investering in de ruwvoeropslag, geeft ruimte voor verbetering van de kuil.

In tabel 2 en tabel 3 staan rekenvoorbeelden voor de benodigde ruwvoeropslag.

In tabel 2 staat weergegeven hoeveel ruwvoeropslag er nodig is voor een bedrijf met 100 melkkoeien en 80 stuks jongvee. Voor dit bedrijf is in totaal 3.733 m3 voeropslag nodig. Bij een wandhoogte of inkuilhoogte van 2 meter, kom je uit op een totale oppervlakte van 1.866 m2, wat nodig is voor voldoende voeropslag.

Voor een bedrijf met 150 melkkoeien en 120 stuks jongvee, kom je uit op 2.240 m2 ruwvoeropslag bij wanden van 2,5 meter hoog (tabel 3).

Hoe hoog de wanden van de sleufsilo moeten worden is afhankelijk van de voersnelheid en de mogelijkheden binnen jouw bedrijf. Hiervoor is het goed om kritisch te kijken naar hoe hoog je afgelopen jaar of jaren hebt ingekuild. Voor behoud van een goede voersnelheid, is hoog inkuilen niet aan te bevelen. Ook niet als een sleufsilo met wanden hebt.
Ook boven de wanden inkuilen wordt afgeraden. Juist op de overgang tussen de wand en het deel boven de wand is de kans op broei en schimmel groot.

Een goede richtlijn om aan te houden is maximaal een halve meter boven de wanden, in het midden van de kuil. Op deze manier kan er nog goed vastgereden worden, ook tegen de zijkanten van de kuil. Maak je de kuil veel hoger, dan is het voor de shovel of trekker op de kuil moeilijk om de hele kuil nog goed vast te rijden.

In-en uitkuilen bepaalt mede de kwaliteit
Naast de voersnelheid en de inkuilhoogte is de manier van afdekken ook zeer belangrijk voor de kwaliteit behoud van het gewonnen ruwvoer. Gebruik je alleen kuilplastic met zandslurven of banden? Of dek je ook af met zand? 

De beste resultaten zijn te behalen met een goede laag grond op de kuil.  Door het gewicht wordt de kans op broei en schimmel nog kleiner, omdat er geen zuurstof meer bij kan komen. Ook kan het kuilplastic niet opwaaien. Wel vraagt afdekken van de laag grond bij het uitkuilen meer arbeid. Ook moet er voldoende ruimte rondom de 

Een andere methode zijn automatische afdeksystemen. Vaak werkt dit met zware kleden met waterslurven. Als je de mogelijk hebt, is het interessant om hier eens naar te informeren. Er verschillende geautomatiseerde opties, waardoor er mogelijkheid is om op arbeid te besparen.

Bij het plaatsen van een nieuwe ruwvoeropslag is dit belangrijk om te weten. Wil je grond om de kuil gooien dan moet er wel een kraan naast de kuil kunnen rijden.

 

Wil je meer weten over maaien en inkuilen?
Neem dan contact met ons op: info@vibconsulting.nl of
+31 (0) 592 614265